ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ

ΠΡΩΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Ο κύριος στόχος είναι η συλλογή και η ανάλυση βέλτιστων πρακτικών διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής και η υποστήριξη της εφαρμογής τους στα σχολεία.

Η έκθεση αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει την ανάλυση εργαλείων και μεθόδων, καθώς και τη μελέτη των απόψεων των δασκάλων, των μαθητών και των γονέων σχετικά με την τρέχουσα και την αναμενόμενη μελλοντική εργασία σε αίθουσες χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό το αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει 2 σετ δραστηριοτήτων:

  1. Έρευνα
  2. Ομάδες συζήτησης αλληλεπίδρασης
Οι συζητήσεις μεταξύ των ομάδων-στόχων θα σχετίζονται με τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μαθηματικά σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες εταίρους, ιδιαίτερα τον αντίκτυπο της κατάστασης του Covid στην εκμάθηση μαθηματικών με ευάλωτες ομάδες μαθητών, όπως π.χ. μαθητές με νοητική υστέρηση, χαρισματικοί μαθητές κ.λπ.
Μετάβαση στο περιεχόμενο