Αποτελέσματα Έργου

πρώτο αποτέλεσμα

Ανάλυση Μεθοδολογίας Διδασκαλίας των Μαθηματικών και επιλογή καλών πρακτικών

Ο κύριος στόχος είναι η συλλογή και η ανάλυση βέλτιστων πρακτικών διαφορετικών μεθόδων διδασκαλίας σε όλη την Ευρώπη και πέραν αυτής και η υποστήριξη της εφαρμογής τους στα σχολεία.

Η έκθεση αποτελεσμάτων θα περιλαμβάνει την ανάλυση εργαλείων και μεθόδων, καθώς και τη μελέτη των απόψεων των δασκάλων, των μαθητών και των γονέων σχετικά με την τρέχουσα και την αναμενόμενη μελλοντική εργασία σε αίθουσες χωρίς αποκλεισμούς. Αυτό το αποτέλεσμα θα περιλαμβάνει 2 σετ δραστηριοτήτων:

  1. Έρευνα
  2. Ομάδες συζήτησης αλληλεπίδρασης

Οι συζητήσεις μεταξύ των ομάδων-στόχων θα σχετίζονται με τις μεθόδους διδασκαλίας των μαθηματικών και άλλες δραστηριότητες που σχετίζονται με τα μαθηματικά σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση στις χώρες εταίρους, ιδιαίτερα τον αντίκτυπο της κατάστασης του Covid στην εκμάθηση μαθηματικών με ευάλωτες ομάδες μαθητών, όπως π.χ. μαθητές με νοητική υστέρηση, χαρισματικοί μαθητές κ.λπ.

δεύτερο αποτέλεσμα

Ανάπτυξη νέας μεθόδου διδασκαλίας E=MD2 και διαδραστικής πλατφόρμας e-MATH DEBATE

Ο κύριος στόχος αυτού του αποτελέσματος είναι η ανάπτυξη μιας νέας μεθόδου διδασκαλίας που ονομάζεται E=MD2 ως μέθοδος διδασκαλίας μαθηματικών στο πλαίσιο STEAM, η οποία καθοδηγείται/ υποστηρίζεται από ομότιμους από την εκπαίδευση εκπαιδευτικούς σε μια συμπεριληπτική τάξη, που να εκφράζει την έννοια της ποικιλίας στα μαθηματικά… Θα αναπτύξουμε μια διαδραστική πλατφόρμα e-MATHDEBATE ως μέρος μιας νέας μεθοδολογίας για τη διδασκαλία των μαθηματικών.

Το πιο σημαντικό μέρος θα απευθύνεται σε μαθητές με μαθηματικές δυσκολίες και θα υποστηρίξει την καθοδηγούμενη από συμμαθητές διαδικασία μάθησης.

Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα αναπτυχθεί για τους σκοπούς της μεθόδου E= MD ^2. Θα αποτελείται από διαφορετικές μεθόδους διδασκαλίας (συλλογή βέλτιστων πρακτικών που έχουν ήδη γίνει στο R1) για την επίλυση προβλημάτων.

Το e-MATHDEBATE θα πραγματοποιηθεί επίσης μέσω ηλεκτρονικών φόρουμ, επικοινωνίας συνομιλίας μέσω κοινωνικών δικτύων στο Διαδίκτυο, εφαρμογών για κινητά, κ.λπ. Θα δοθούν οδηγίες για τη χρήση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας. Οι οδηγίες και ο οδηγός θα περιλαμβάνουν ιδέες για νέες μεθόδους διδασκαλίας που θα προτείνουν οι μαθητές.

τρίτο αποτέλεσμα

Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων κατάρτισης για εκπαιδευτικούς για τη χρήση της μεθόδου E=MD^2, ως νέας μεθόδου για την αύξηση των κινήτρων για μάθηση των Μαθηματικών και της πλατφόρμας e-MATHDEBATE

Στόχος του προγράμματος κατάρτισης είναι ο καθορισμός του πλαισίου για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και ο τρόπος εφαρμογής της νέας μεθοδολογίας διδασκαλίας των μαθηματικών στο πλαίσιο STEAM. Η ένταξη και η διαφορετικότητα αποτελούν μέρος αυτής της μεθοδολογίας, επομένως η μέθοδος διδασκαλίας E= MD ^2 αποτελείται από μια καθοδηγούμενη υποστήριξη των συμμαθητών από τον δάσκαλο ως οδηγό ή μέντορα.

  • Οι στόχοι του σεμιναρίου κατάρτισης: παρουσιάζουν το περιεχόμενο, το σχέδιο κατάρτισης και τα μαθησιακά αποτελέσματα του σεμιναρίου κατάρτισης
  • Παρουσιάζουν τις στρατηγικές διδασκαλίας και μάθησης και τις  διευθετήσεις για την υλοποίηση
  • Καθορίζουν  την στρατηγική αξιολόγησης.
  • Περιγράφουν το περιεχόμενο της κατάρτισης .

Το διδακτικό υλικό θα βασίζεται στα αποτελέσματα 1 και 2 του έργου. Στόχος της σειράς μαθημάτων  είναι να καταρτίσει τους δασκάλους ώστε να εφαρμόζουν τις κατευθυντήριες γραμμές και να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους για εργασία σε συμπεριληπτικές αίθουσες (χωρίς αποκλεισμούς). Η εκπαίδευση θα δώσει στους συμμετέχοντες την ευκαιρία να αυξήσουν τις γνώσεις τους για τις υπάρχουσες καλές πρακτικές και να προβληματιστούν σχετικά με τις πρακτικές τους.

Μετάβαση στο περιεχόμενο