За проектот

за проектот

Проектот E= MD^2 има за цел да ги подобри математичките вештини на младите ученици додека создава инклузивна училница. Преку различни начини на настава по математика, проектот има за цел да ја зголеми мотивацијата кај учениците на кои овој предмет често им е тежок и изолиран од секојдневниот живот.

Инклузијата е земена во предвид во овој проект. Конкретно, интелектуалните попречености како што е дискалкулијата (попреченост што директно влијае на областа на математиката) се земаат предвид при креирањето на материјалите што ќе се користат. За да се подобрат технолошките вештини, некои активности се спроведуваат онлајн во STEAM за да се поттикнат учениците да ги развијат своите дигитални вештини.

LogoMaths

Цели

  • Барање перфектност во математиката и мотивација за вклучување.
  • Подобрување на перформансите на учениците со попреченост.
  • Подобрување на вештините и компетенциите кај наставниците по математика преку споделување знаења за математика и инклузивни училници.

Целни групи

  • Ученици и наставници.
  • Професионалци и наставници на STEAM VET.
  • Општини, медиуми, креатори на образовни политики.
Skip to content