Резултат од проектот

првиот резултат

Анализа на Методологијата на наставата по математика и избор на добри практики

Главната цел е да се соберат и анализираат најдобрите практики на различни методи на настава низ Европа и пошироко и да се поддржи нивната имплементација во училиштата.

Извештајот за исходот ќе вклучува анализа на алатки и методи, како и проучување на мислењата на наставниците, учениците и родителите за тековната и очекуваната идна работа во инклузивни училници. Овој исход ќе вклучува 2 групи активности:

  1. анкета
  2. групи за дискусија за интеракција

Дискусиите меѓу целните групи ќе бидат поврзани со методите на настава по математика и други активности поврзани со математика во однос на моменталната состојба во земјите партнери, особено влијанието на ситуацијата со Ковид во учењето математика со ранливи групи ученици, како на пр. ученици со интелектуална попреченост, надарени ученици итн.

вториот резултат

Развивање на нов E=MD2 метод на настава и интерактивна e-MATH DEBATE платформа

Главната цел на овој резултат е да се развие нов наставен метод наречен E=MD2 како метод на настава по математика во STEAM контекст, peer-to-peer водени/поддржани од едукација на наставници во инклузивна училница, концепт за различност во математика… Ќе развие интерактивна платформа e-MATHDEBATE како дел од новата методологија за настава по математика.

Најважниот дел ќе биде насочен кон учениците со математички попречености и ќе го поддржи процесот на учење воден од колеги.

Е-платформата ќе биде развиена за целите на методот E= MD ^2. Ќе се состои од различни наставни методи (збирка на најдобри практики веќе направени во О1) за решавање проблеми.

E-MATHDEBATE ќе се реализира и преку е-форуми, чет комуникација преку социјалните мрежи на Интернет, мобилни апликации и слично. Ќе се дадат насоки за користење на е-платформата. Насоките и прирачникот ќе содржат идеи за нови наставни методи предложени од студентите.

трет резултат

Изработканакурсевиза обука на наставници за користење на методот E=MD^2, како нов метод за зголемување на мотивацијата за учење Математика и платформата e-MATHDEBATE

Целта на курсот за обука е да се дефинира рамката за подготовка на материјалот за обука и како да се примени новата методологија на настава по математика во контекст на STEAM. Инклузијата и различноста се дел од оваа методологија, така што наставниот метод E= MD ^2 се состои од водена поддршка на врсниците од страна на наставникот како водич или ментор.

  • Цели на курсот за обука: презентирање на содржината, планот за обука и резултатите од учењето на курсот за обука;
  • ги презентира стратегиите и аранжманите за настава и учење за имплементација;
  • дефинирање на стратегијата за оценување;
  • опишете ја содржината на обуката.

Материјалот за курсот ќе се заснова на резултатите од проектот 1 и 2. Целта на курсот е да се обучат наставниците да ги применуваат упатствата и да ги подобрат нивните вештини за работа во инклузивни училници. Обуката ќе им даде можност на учесниците да го зголемат своето знаење за постоечките добри практики и да размислуваат за нивните практики.

Skip to content